Fauna i flora Kaszub

 O wyjątkowości Kaszub świadczy fakt, że na tym terenie powstało osiem parków krajobrazowych, w tym jeden narodowy.
Na Kaszubach możemy podziwiać egzotyczne flamingi i pelikany. Fascynację wzbudzają również stada żurawi, których na Kaszubach jest najwięcej. Obecność żurawi to dowód na czyste środowisko, gdyż na swoje siedliska wybierają one tylko nieskażone tereny. Z pasją obserwuje się odlot tych potężnych ptaków do ciepłych krajów, kiedy w jednym miejscu zbiera się około 5 tysięcy osobników. Krajobraz kaszubski to również bociany (spotykane niemalże w każdej wsi), stada gęsi zbożowych i białoczelnych, łabędzie krzykliwe i łabędzie małe. Na Jeziorze Księżym, które jest częścią rezerwatu zobaczyć można rzadkie czaple siwe. Sensację wzbudzają nie tylko rzadkie gatunki ptaków, częstym miejscem odwiedzanym przez turystów jest również Garczyn, w którym znajduje się największa ferma strusi afrykańskich.
Oprócz niezwykłych okazów ptaków na Kaszubach żyją sarny, zające, lisy, jenoty, łosie. Pojawiają się również wilki, których nie było na tym obszarze przez sto lat. Naukowcy starają się również przywrócić gatunki wytępione (bobry)lub takie, które zniknęły z tych terenów z innych przyczyn, na przykład raki szlachetne, które wymarły w latach 70. z powodu zanieczyszczeń.
Flora Kaszub to lasy mieszane z przewagą buka. Spośród innych gatunków drzew spotykane są graby, jesiony, olchy i wiązy. Na piaszczystych terenach rosną lasy sosnowe. Roślinność Kaszub to również torfowiska niskie, które porastają trzciny, turzyce i mchy. Gdzieniegdzie występują wrzosowiska porośnięte krzewinkami, których dominującym elementem są wrzosy, jak też byliny, trawy, mchy i porosty.